Iskolánk bemutatása

Iskolánkban jelenleg 204 diák tanul. A nevelő-oktató munka ellátását gyermekszerető, a pedagógus pálya iránt elkötelezett nevelőtestület végzi, 20 fő főállású és 1 részmunkaidős pedagógussal.

Amit kínálunk:
– jól képzett, módszertani kultúrájukban gazdag tanító nénik
– személyre szabott oktatás-nevelés
– egyéni fejlesztés gyógypedagógus, logopédus által
– mindennapos sportolási lehetőség tornatermünkben, sportpályánkon tanórai
és tanórán kívül
– informatikailag jól felszerelt tantermek (interaktív tábla), számítástechnika
terem, könyvtár
– tehetséggondozás, felzárkóztatás, középiskolai felkészítés
– csoportbontás magyar nyelv, matematika valamint idegen nyelv tantárgyakból
– versenyeztetés
Délutáni foglalkozásaink, szakköreink:
– angol nyelv első osztálytól
– néptánc
– informatika
– szivacskézilabda
– rajz, művészeti nevelés

Épületeink szép állapotúak, jól felszereltek. Az első osztályos gyermekek külön épületben kezdhetik meg tanulmányaikat, hogy legyen idejük az iskolai életbe beilleszkedni, nyugodt környezetben.

Iskolánk vállalta a katolikus közoktatási elvek mentén megvalósuló nevelést-oktatást. Ezért, tudatosan arra kötelezzük magunkat, hogy munkánk során tanítványainkban kibontakoztassuk a katolikus emberi értékeket, ezeket tanulja meg tisztelni, s teremtse meg magának azt a sajátos autonómiát, amivel azután saját küldetését betöltheti.

Iskolánk a katolikus keresztény értékekre alapozva, szeretetteljes légkörben, boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni. Ebben a folyamatban négy fontos dolog kerül előtérbe, a játék, a tanulás, a hagyományőrzés és a hitoktatás.

Pedagógusaink nyitottak az új pedagógiai módszerek elsajátítására, az innovatív törekvésekre.

Feladatunknak tekintjük a 8 évfolyamos iskolánkba járó gyermek katolikus keresztény értékrendnek megfelelő nevelését-oktatását, megőrizve a magyar kultúra értékeit. Vállaljuk felkészítésüket, hogy tudjanak alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, irányt mutatunk, hogy hitüket gyakorló felnőttekké váljanak.

Fontos célkitűzésünk, hogy tanulóinkat megismertessük a hagyományainkkal, a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és emberséges alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak.

Célkitűzéseink megvalósításában szorosan együttműködünk az intézményünkbe járó tanulók szülőivel, fenntartónkkal, az Egri Főegyházmegyével, valamint más partnereinkkel.

Lehetőségeink szerint a tehetséggondozó, felzárkóztató, szociális, szocializációs, életmód-mintaadó és pályaorientációs funkciót szeretnénk ellátni minél magasabb színvonalon.

Alapvető célként pedagógiai programunk azt tűzi ki, hogy tanulóink képességeiknek megfelelően találják meg helyüket, értékrendjüket társadalmi rendszerünkben vagy a munkaerőpiacon. A magas színvonalon teljesítő tanulók legyenek versenyképesek a hasonló korú tanulótársaikkal, legyen esélyük az általuk kiválasztott középfokú intézményben továbbtanulni. A gyengébb teljesítményt elérő tanulók életpályájának alakulását az iskola odafigyeléssel, hasznos tanácsokkal szervezze,
támogassa.

Továbbá fontos számunkra az is, hogy a nálunk eltöltött évek alatt olyan személyiséggé formáljuk őket, akik rendelkeznek azokkal az életkoruknak megfelelő mélységű keresztény szellemiségnek megfelelő személyiségjegyekkel, testi, szellemi, érzelmi, akarati és erkölcsi tulajdonságokkal, melyek alkalmassá teszik őket az egészséges, kulturált, Istent szerető életvitelre.

A hagyományápolás, a művészeti értékek megbecsülése évek óta iskolánk jellemzője. Hisszük és valljuk, hogy ezek olyan időtálló értékek, melynek tiszteletére, szeretetére érdemes nevelni gyerekeinket.

Fontos célunk, hogy olyan oktató-nevelő munkát folytassunk, amely biztosítja diákjaink számára az életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megszerzését.

Hornyákné Szabó Bernadett
igazgató