Óvodánkról

Óvodánk, 2018. szeptember 1-jétől az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülve, az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé vált. Fegyvernek szapárfalui részén, az Ady Endre út 53. sz. alatt lévő két csoportos óvodában – összesen 45 gyermeknek tudunk családias, szeretetteljes légkörben, katolikus szellemiségű óvodai nevelést nyújtani.

Óvodánk védőszentjének Szent Ritát választottuk. Küldetésünknek tartjuk, hogy a katolikus, keresztény családok nevelési igényeit kiszolgáljuk, a gyermekeket a legfogékonyabb korszakukban emberszeretetre neveljük és Jézushoz vezessük.

Nevelőtestületünk szakképzett óvodapedagógusokból áll, akik elkötelezettek munkájuk iránt és erős hivatástudattal rendelkeznek. Nevelőmunkánkat szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztens is segíti.

A gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül. A szülőkkel – elismerve a családi nevelés elsőbbségét – egymást segítő, tartalmában gazdag kapcsolat kialakítására törekszünk.

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét: jelen van a köszönési módban, a mindennapos lelki beszélgetés során, az étkezés előtti és utáni imádságban, a templomlátogatások és hittan során, a játékban, a tevékenységekben megvalósuló tanulásban, a délutáni pihenés előtti imában, fohászban. Ezen alkalmak bensőségesek, megtanítja gyermekeinket egy kicsit befelé is figyelni, ebben a rohanó, örökmozgó világunkban.

Nevelőmunkánk során kiemelten foglalkozunk a gyermekek környezettudatos magatartásformájának megalapozásával. Külön gondot fordítunk környezetünk védelmére és az ehhez kapcsolódó jeles napokra. Életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően gondoskodunk sokszínű, változatos tevékenységekről. Játékos keretek között lehetőséget adunk az angol nyelvvel való ismerkedésre. Szükség szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátását, beszédhibás gyermekek logopédiai terápiáját.

Szeretnénk, ha a gyermekeink az óvodáskor végére testileg és lelkileg, szociálisan érett, megfelelő ismeretekkel rendelkező és további ismeretek befogadására nyitott, tiszta szívű, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott gyermekekké válnának, akik képesek rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó szépre és jóra, tisztelik és megbecsülik azt.

Családias hangulatú óvodánkba örömmel járnak a gyermekek. Erre büszkék vagyunk. Nincs felvételi kötelezettség: óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget.

Szeretettel várjuk a hozzánk jövő családokat!

A Szent Rita Tagóvoda nevelőtestülete nevében:

Bihariné Kovács Anikó

tagóvoda-vezető